Nasz udział w projektach

APR Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością bierze udział w projekcie pn. AKADEMIA MENADŻERA INNOWACJI.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

loga UE i PARP
loga FE POIR

Informujemy, że nasza Spółka pozyskała dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (Działanie: 3.4. Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014 – 2020) na realizację Projektu „DOTACJA NA KAPITAŁ OBROTOWY DLA APR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ”.

Projekt został zrealizowany w okresie od 01.07.2020 do 30.09.2020 r.

Głównym celem Projektu była pomoc przedsiębiorcom, którzy w związku z zakłóceniami w funkcjonowaniu gospodarki na skutek wystąpienia pandemii COVID-19, znaleźli się w trudnej sytuacji ekonomicznej. Wsparcie będzie przeznaczone na finansowanie kapitału obrotowego w celu zaspokojenia pilnych potrzeb przedsiębiorcy
w zakresie płynności i przezwyciężenia trudności finansowych, które zaistniały wskutek pandemii COVID-19.

Całkowity koszt realizacji Projektu: 45 913,23 PLN.
Pozyskane dofinansowanie: 45 913,23 PLN.

loga FE POIR

Z przyjemnością informujemy, że nasza firma APR Spółka z o. o. pozyskała dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020 (Oś Priorytetowa 3 Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach, działanie 3.3 Wsparcie promocji oraz internacjonalizacji innowacyjnych przedsiębiorstw, poddziałanie 3.3.3 Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – Go to brand) na realizację projektu pn. „Rozpoczęcie działań eksportowych kluczem do rozwoju i wzrostu konkurencyjności firmy APR Sp. z o. o.”

Celem projektu będzie rozpoczęcie działań eksportowych firmy poprzez udział w międzynarodowych targach branży IT w charakterze wystawcy. Przedstawiciele naszej firmy wezmą udział w targach branżowych w USA, Korei Południowej, Zjednoczonych Emiratach Arabskich oraz Finlandii.

Rezultatem projektu będzie rozpoczęcie sprzedaży usług firmy na rynkach zagranicznych. Realizacja projektu przyczyni się do rozpoczęcia uzyskiwania przychodów z działalności eksportowej (a co się z tym wiąże, wzrostu udziału eksportu w ramach prowadzonej działalności), pozyskania zagranicznych partnerów handlowych, rozwoju i zwiększenia rozpoznawalności marki Wnioskodawcy na rynkach zagranicznych, zdobycia

know-how umożliwiającego podejmowanie działań eksportowych dopasowanych do specyfiki danego rynku zagranicznego, wzrostu przychodów ze sprzedaży ogółem, a w konsekwencji – wzrostu konkurencyjności firmy.

Loga UE

Z przyjemnością informujemy, że nasza firma APR Spółka z o. o. pozyskała dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Oś Priorytetowa 8 VIII. Regionalne kadry gospodarki opartej na wiedzy, działanie 8.3. Poprawa dostępu do profilaktyki, diagnostyki i rehabilitacji leczniczej ułatwiającej pozostanie w zatrudnieniu i powrót do pracy, poddziałanie 8.3.2. Realizowanie aktywizacji zawodowej poprzez zapewnienie właściwej opieki zdrowotnej) na realizację projektu pn. „Zdrowy pracownik – wyposażenie stanowisk pracy i szkolenia”.

Celem projektu będzie podjęcie ponadstandardowych działań ukierunkowanych na eliminowanie zdrowotnych czynników ryzyka wynikających ze specyfiki działalności firmy (praca biurowa), z szerokim uwzględnieniem działań szkoleniowych. Cel zostanie osiągnięty dzięki stworzeniu ergonomicznych stanowisk pracy eliminujących negatywne i ryzykowne czynniki oraz pogłębieniu wiedzy pracowników nie tylko w kwestii ergonomii miejsca pracy, ale i czynników psychologicznych, które również mają ogromne znacznie dla kondycji psychofizycznej człowieka).

Całkowita wartość projektu: 71 467,50 zł
Kwota dofinansowania: 62 891,40 zł

Loga UE

Informujemy, że nasza firma – APR Spółka z o.o. pozyskała dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Oś priorytetowa III Konkurencyjność MŚP, Działanie: 3.3. Technologie informacyjno-komunikacyjne w działalności gospodarczej) na realizację projektu pn. „Wdrożenie innowacyjnej platformy typu SaaS w zakresie audio i video marketingu krokiem do podniesienia konkurencyjności firmy na rynku krajowym i zagranicznym”.

Projekt został zrealizowany w okresie od 1.09.2017 do 28.02.2018 r.

Głównym celem projektu było wdrożenie nowoczesnej platformy Software as a Service w obszarze audio-video marketingu. Grupą docelową innowacyjnej oferty (platformy SaaS) są partnerzy biznesowi zajmujący się tworzeniem i dystrybucją materiałów audio-video dla galerii handlowych i punktów usługowych. Stworzona platforma pozwala na zarządzanie treściami audio i video oraz komunikatami promocyjnymi, zarządzanie klientami, tworzenie i organizację materiałów video oraz ich dystrybucję do swoich odbiorców w określonym czasie.

Całkowita wartość projektu: 316.602 zł.
Pozyskane dofinansowanie: 117.000 zł.