Polityka prywatności

APR Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach zapewnia, że jej nadrzędnym celem jest zapewnienie osobom korzystającym z jej usług, w tym z serwisu internetowego dostępnego pod adresem domeny https://aprmedia.pl (dalej: „Serwis”), ochrony prywatności na poziomie co najmniej odpowiadającym wymogom stawianym przez obowiązujące przepisy prawa, a w szczególności przez Ustawę z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną, Ustawę z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych oraz Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

Właściciel Serwisu (Administrator danych osobowych) zastrzega sobie możliwość wprowadzania zmian w niniejszej polityce prywatności.

I. Informacje ogólne, pliki cookies.

1. Właścicielem i operatorem Serwisu oraz administratorem przetwarzanych danych osobowych jest APR Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach (adres siedziby: ul. Drozdów 4, 40-530 Katowice), wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000409444, REGON 242820313, NIP 6342805796, o kapitale zakładowym w wysokości 100.000,00 zł (wpłaconym w całości), zwana dalej „Administratorem”.

2. Kontakt z Administratorem we wszelkich sprawach związanych z funkcjonowaniem Serwisu oraz przetwarzaniem i ochroną przez niego danych osobowych możliwy jest za pośrednictwem tradycyjnej poczty (adres powyżej), poczty elektronicznej (adres e-mail: kontakt@aprmedia.pl) lub formularza dostępnego na stronie internetowej https://aprmedia.pl.

3. Dane osobowe wykorzystywane są wyłącznie w zakresie udzielonych przez użytkowników zgód lub w usprawiedliwionym prawnie celu i na potrzeby realizacji umów zawartych pomiędzy użytkownikami a APR Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach. Administrator stosuje przy tym politykę minimalizmu, gromadząc i przetwarzając wyłącznie te dane, które są niezbędne do prawidłowego prowadzenia Serwisu, wykonywania zawartych umów oraz realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa, przez czas niezbędny do osiągnięcia tych celów. Należy mieć przy tym na względzie, iż dane te, choć zostały przekazane dobrowolnie, to ich przetwarzanie jest niezbędne do prawidłowego świadczenia usług i wykonywania prawnie nałożonych obowiązków.

4. Opisane w niniejszej polityce prywatności zasady przetwarzania, powierzania i ochrony danych osobowych stosuje się zarówno w odniesieniu do danych zgromadzonych w trakcie i w związku z wykonywaniem umów zawartych przez Administratora z użytkownikami, użytkowania Serwisu (w tym formularza kontaktowego), jak również pozostałych form komunikacji z Administratorem.

5. Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach Serwisu w następujący sposób:

a) zbierając automatycznie informacje, które zawarte są w plikach cookies;

b) poprzez dobrowolnie wprowadzane przez użytkowników Serwisu dane, w formularzach dostępnych na stronach Serwisu;

c) poprzez automatyczne gromadzenie logów serwera www przez operatora hostingowego.

6. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

7. Podczas wizyty w Serwisie automatycznie zbierane mogą być dane użytkowników Serwisu, dotyczące danej wizyty użytkownika w Serwisie i obejmujące m. in. adres IP, rodzaj przeglądarki internetowej, nazwę domeny, liczbę odsłon, rodzaj systemu operacyjnego, wizyty, rozdzielczość ekranu, liczbę kolorów ekranu, adresy stron internetowych, z których nastąpiło wejście do Serwisu, czas korzystania z Serwisu. Serwis nie zbiera w szczególności danych takich jak imię, nazwisko, adres korespondencyjny, numer telefonu lub adres poczty elektronicznej oraz danych wrażliwych.

8. W ramach Serwisu mogą występować odnośniki do innych stron internetowych. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za zasady zachowania prywatności obowiązujące na tych stronach. Jednocześnie Administrator zachęca do zapoznania się przez użytkownika Serwisu z polityką prywatności ustaloną w ramach tych stron internetowych. Niniejsza polityka prywatności nie odnosi się do innych serwisów internetowych.

9. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest Administrator.

10. Pliki cookies wykorzystywane są w celu tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości.

11. W ramach Serwisu stosowane są następujące rodzaje plików cookies:

a) „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies;

b) pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć;

c) „wydajnościowe” pliki cookies, wykorzystywane do pozyskiwania informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Serwisu przez użytkowników;

d) „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Użytkownika ustawień i dostosowanie Serwisu do użytkownika, np. w zakresie wybranego języka.

12. W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, przechowywanymi w urządzeniu końcowym do czasu opuszczenia strony internetowej, wylogowania się przez użytkownika lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika przez czas, który jest określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez użytkownika.

13. W przeważającej ilości przypadków oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych domyślnie zezwala na przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym użytkownika. Użytkownicy Serwisu mają możliwość dokonania w wybranym przez siebie momencie zmian ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w opcjach przeglądarki internetowej (oprogramowania) m. in w sposób, który uniemożliwi automatyczną obsługę plików cookies bądź wymusi informowanie użytkownika o każdorazowym zamieszczeniu plików cookies w urządzeniu użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach przeglądarki internetowej.

14. Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne w Serwisie.

II. Przetwarzanie danych osobowych, informacje o formularzach

1. Dane osobowe gromadzone przez Administratora przetwarzane są w szczególności na podstawie Ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych oraz Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

2. W ramach Serwisu dochodzi do przetwarzania danych osobowych, które są dobrowolnie przekazane przez użytkownika Serwisu.

3. W ramach formularzy kontaktowych dostępnych w Serwisie mogą być zbierane następujące dane osobowe użytkownika: imię i nazwisko, adres poczty elektronicznej, numer telefonu kontaktowego. Dane wrażliwe przekazane przez użytkownika w formularzu kontaktowym podlegać będą niezwłocznemu usunięciu.

4. Dane zawarte w formularzach, przekazane Administratorowi przez użytkownika Serwisu, nie są udostępniane podmiotom trzecim inaczej niż za zgodą użytkownika, z wyłączeniem możliwości przekazania ich innym podmiotom wchodzącym w skład Grupy Kapitałowej IMS, ich podwykonawcom lub kiedy taki obowiązek wynika z przepisów prawa powszechnie obowiązującego.

5. Dane wskazane w formularzu są przetwarzane w celu wynikającym z funkcji konkretnego formularza, np. w celu kontaktu z Administratorem lub w celach marketingowych własnych produktów i usług oraz produktów i usług podmiotów powiązanych z Administratorem (Grupa Kapitałowa IMS), a także w celach archiwalnych i statystycznych. Zgoda osoby, której dane dotyczą, wyrażana jest poprzez odznaczenie odpowiedniego okna w formularzu kontaktowym (tzw. „checkbox”) lub w wiadomości e-mail.

6. Użytkownikowi Serwisu oraz podmiotom będącym stroną zawartej z Administratorem umowy handlowej (o świadczenie usług lub sprzedaż towarów) przysługują w szczególności prawa do:

a) uzyskania wglądu w przekazane dane osobowe. Na żądanie użytkownika Administrator sporządzi zestawienie przetwarzanych danych w ustrukturyzowanej postaci pliku komputerowego w jednym z powszechnie stosowanych formatów;

b) żądania przeniesienia danych osobowych do innego administratora, ich zmiany, sprostowania, uzupełnienia lub całkowitego usunięcia. Do każdego z żądań Administrator odniesienie się niezwłocznie, w terminie przewidzianym przepisami prawa dla każdej z tych czynności;

c) żądania ograniczenia zakresu przetwarzania. Przykładowo: jeżeli użytkownik wyraził zgodę na przetwarzanie danych w celu przedstawienia oferty handlowej drogą elektroniczną – może w każdym momencie zgodę tę cofnąć, jednocześnie nadal korzystając z usług Administratora na podstawie zawartej wcześniej umowy lub prowadząc komunikację za pośrednictwem poczty elektronicznej. Udzielenie zgody, a także jej cofnięcie nie jest sformalizowane – może nastąpić zarówno w formie pisemnej, jak i za pośrednictwem między innymi poczty elektronicznej (e-mail);

d) wniesienia do Administratora sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych;

e) wniesienia do organu nadzoru (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych) skargi wobec przetwarzania danych osobowych.

7. Dane podawane w formularzach kontaktowych w Serwisie mogą być przekazane podmiotom technicznie realizującym niektóre usługi, w szczególności dotyczy to przekazywania informacji o posiadaczu rejestrowanej domeny do podmiotów będących operatorami domeny internetowej lub innym podmiotom, z którymi Administrator w tym lub zbliżonym zakresie współpracuje.

8. Dane osobowe użytkowników są przechowywane w bazie danych, w której zastosowano środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych zgodne z wymaganiami określonymi w przepisach o ochronie danych osobowych.

9. W wypadkach prawem przewidzianych, Administrator może udostępniać część danych osobowych użytkowników Serwisu osobom trzecim, dla celów związanych z ochroną praw osób trzecich, a w szczególności dla ochrony praw autorskich, z tym że nastąpi to na pisemny wniosek takiej osoby. Podmiot występujący z wnioskiem jest zobowiązany wykazać fakt naruszenia jego praw, a w szczególności wykazać fakt, że przysługują mu prawa autorskie do utworu. Musi także zachodzić podejrzenie naruszenia praw podmiotu składającego wniosek. Administrator może również udostępnić zgromadzone dane osobowe za zgodą użytkownika Serwisu lub też na żądanie uprawnionych na podstawie przepisów prawa organów państwowych. Poczta kierowana do Administratora jest archiwizowana i może w niektórych przypadkach być wykorzystana dla celów dowodowych.

10. Dane osobowe użytkowników nie podlegają profilowaniu przez Administratora, czyli zautomatyzowanemu przetwarzaniu umożliwiającemu dostosowywanie prezentowanych treści do konkretnych grup odbiorców (w ten sposób, przykładowo, dobierane są materiały reklamowe na portalach społecznościowych).

III. Logi serwera

1. Zgodnie z przyjętą praktyką większości serwisów internetowych, Administrator przechowuje zapytania http kierowane do serwera Serwisu (informacje o niektórych zachowaniach użytkowników Serwisu podlegają logowaniu w warstwie serwerowej). Przeglądane zasoby identyfikowane są poprzez adresy URL. Dokładny wykaz informacji przechowywany w plikach logów serwera www jest następujący:

a) publiczny adres IP komputera, z którego nadeszło zapytanie;

b) nazwę stacji klienta – identyfikacja realizowana przez protokół http (o ile jest możliwa);

c) nazwa użytkownika podawana w procesie autoryzacji (logowania);

d) czas nadejścia zapytania;

e) kod odpowiedzi http;

f) liczbę wysłanych przez serwer bajtów;

g) adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez użytkownika Serwisu (referer link) – w przypadku, gdy przejście do Serwisu nastąpiło przez odnośnik;

h) informacje o przeglądarce internetowej użytkownika;

i) informacje o błędach jakie nastąpiły przy realizacji transakcji http.

Powyższe dane nie są kojarzone z konkretnymi osobami przeglądającymi strony dostępne w ramach Serwisu. W celu zapewnienia jak najwyższej jakości Serwisu, Administrator okazjonalnie analizuje pliki z logami w celu określenia, które strony w ramach Serwisu odwiedzane są najczęściej, jakie przeglądarki internetowe są stosowane, czy struktura stron nie zawiera błędów, itp.

2. Zgromadzone przez Administratora logi przechowywane są, jako materiał pomocniczy, przez czas umożliwiający prawidłowe administrowanie Serwisem. Informacje w nich zawarte nie będą ujawniane żadnym innym podmiotom, z wyłączeniem podmiotów powiązanych z Administratorem osobowo, kapitałowo lub umownie bądź w wypadku, gdyby taki obowiązek wynikał z przepisów prawa. Na podstawie informacji zawartych w tych plikach mogą być generowane statystyki stanowiące pomoc w administrowaniu Serwisem. Podsumowania przedstawiające takie statystyki nie zawierają cech identyfikujących osoby odwiedzające Serwis.